Орсоогийн АНХБАЯР

Партнер, өмгөөлөгч

Хууль Зүйн Бакалавр, LL.B (ИЗОУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Хууль Зүйн Магистр, LL.М (ИЗОУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Үнэт цаасны зах зээлд зөвлөгөө өгөх эрхтэй хуульч

Мэргэшсэн чиглэл

  • Эрүүгийн эрх зүй
  • Хөдөлмөр хамгааллын эрх зүй
  • Цагдаагийн эрх зүй
  • Хөрөнгийн зах зээл ба Үнэт цаас
  • Экологийн эрх зүй

Ажлын туршлага

О.Анхбаяр өмнө нь Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч, Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн Хоёрдугаар хэлтэст мөрдөн байцаагчаар тус тус ажиллаж байсан.