Хуулийн магадлан шалгалт ба Хянан нийцүүлэх үйл ажиллагаа
Байгаль орчин, Эрүүл мэнд ба Аюулгүй ажиллагаа
Хэвлэл мэдээлэл, Холбоо харилцаа ба Технологи
Өв залгамжлал ба Гэр бүлийн эрх зүй
Аялал жуулчлал ба Зочид буудал
Дампуурлын эрх зүй
Арбитр ба Шүүхийн маргаан
Дэд бүтэц ба Зам тээвэр
Патент, Барааны тэмдэг ба Оюуны өмч
Хөдөлмөрийн харилцаа ба Ажил эрхлэлт
Инженеринг, Худалдан авах ажиллагаа ба Барилга байгууламж (EPC)
Засгийн газрын харилцаа ба Цагаачлал
Лиценз ба Зөвшөөрөл
Үл хөдлөх хөрөнгө ба Барилга
Татвар
Газрын тос, Байгалийн хий ба Эрчим хүч
Уул уурхай ба Эрдэс баялаг
Хөрөнгө оруулалт ба Хөрөнгө зуучлах
Банк, санхүү ба Даатгал
Компани нэгтгэх ба Хувьцаа худалдан авах
Хөрөнгийн зах зээл ба Үнэт цаас
Компанийн ба Худалдааны эрх зүй